Saturday, March 9, 2013

သင့္ရဲ႕ iPad ဘယ္ေလာက္ လုံျခဳစိတ္ခ်ရၿပီလဲiPad တစ္လံုး မဝယ္ယူခင္ သူရဲ႕ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ ဝယ္ယူၿပီးမွ ထပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး ပုိမုိတုိးျမႇင့္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ကို စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ မုိးဘုိင္းစက္ပစၥည္းတစ္ခုေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္ေတြကုိ မသိေစခ်င္သူရဲ႕ လက္ထဲကုိ မေပါက္ၾကားသင့္ပါဘူး။ မုိဘုိင္းစက္ပစၥည္းေတြအတြက္ အစုိးရိမ္ရဆံုး အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၎ဟာအလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ iPad ကုိ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးကိုမဆုိ ယူေဆာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဆက္သြယ္မႈေတြ၊ ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ေနရာအႏွံသို႔ သယ္ေဆာင္သြားတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ မိမိရဲ႕ iPad ကို ကေလးငယ္မ်ားက သံုးစြဲမယ္ဆုိရင္ ပိုလို႔ေတာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြ မသံုးစြဲေစလုိတဲ့ အရာေတြ iPad ေပၚမွာ ရွိေနႏုိင္႐ံုသာမက အလြယ္တကူ အင္တာနက္ကိုလည္း သံုးစြဲႏုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
၎တုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းကို ယူေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္လည္း သင္ယူမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့ Tools ေတြကို လံုေလာက္ေအာင္ ထည့္သြင္းၿပီးသား ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ iPad ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳမႈနဲ႔ မိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ အျခားသူမ်ားထံသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း ရွိ၊ မရွိဟာ သံုးစြဲသူကုိယ္တုိင္ ေျဖဆုိရမယ့္ ေမးခြန္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ သင့္အတြက္ အကူအညီပုိရလာႏုိင္ပါတယ္။ ပထမဆံုး လံုၿခံဳမႈအတြက္ ျပဳလုပ္ရမွာကေတာ့ Apple ID တစ္ခုပါပဲ။ သင့္မွာ iPad အသံုးျပဳဖုိ႔ Apple ID တစ္ခုဟာ အစေပါင္းမ်ားစြာ ကြာျခားအသံုးဝင္ပါတယ္။ အမ်ားစုရဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုက Apple ဟာ ၎ရဲ႕ ID မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ျပဳမႈလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ေျခရာခံလုိက္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့ဘက္က မဟုတ္ဘဲ အသံုးဝင္မယ့္ ဘက္ကျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ Apple ID ဟာ Mobile စက္ပစၥည္း ေပ်ာက္ရွတာကအစ အႀကိဳက္ဆံုး အယ္လ္ဘမ္ေတြကို Download ဆြဲဖို႔ အသိေပးထားတာအဆံုး အလြန္အသံုးဝင္ပါတယ္။ Apple ID မွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳျခင္းဟာ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေလာက္တဲ့ အရာမ်ားကို ၫႊန္းဆုိျခင္း၊ Apple မွ ဝယ္ယူမႈ ပိုမုိလြယ္ကူေစျခင္းနဲ႔ အရာဝတၳဳမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ဖို႔ အကူအညီေပးတယ္။ Apple ID တစ္ခုရရွိဖုိ႔ သင္လိုအပ္တာကေတာ့ Email တစ္ခုန႔ဲ Password တစ္ခုသာပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီ Email မွ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမွာ စိုးရိမ္ရင္ေတာ့ Apple ID ဖြင့္ဖုိ႔အတြက္ သက္သက္ အခမဲ့ gmail တစ္ခုကို ဖြင့္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ကေလးငယ္ေတြ အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္လည္း Setting ပုိမုိ ခ်ိန္ညိႇရ လြယ္ကူေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Email Account မွ တစ္ဆင့္ Apple ID တစ္ခုလံုးအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာပါ။
သင့္မွာ Apple ID တစ္ခုရွိလာတာနဲ႔ iPad ေပၚမွာ မရွိမျဖစ္ တက္ထားရမွာကေတာ့ Find My iPhone ပါပဲ။ iPhone လုိ႔ ဆုိေပမယ့္ ဒီ App ဟာ သင့္ရဲ႕ Apple ID ကုိ အသံုးျပဳထားတဲ့ စက္တုိင္း ေျခရာခံေစ႐ံုနဲ႔ မိမိမုိဘုိင္း စက္ပစၥည္းရဲ႕ လံုၿခံဳမႈကို ႏွစ္ဆ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က GPS မွ တစ္ဆင့္ သင့္ရဲ႕ မုိဘုိင္းစက္ကုိ ေျခရာခံ႐ံုသာမက မိသားစုတြင္းမွာရွိတဲ့ Apple မုိဘုိင္း စက္အားလံုးကုိလည္း Wifi သို႔မဟုတ္ မုိဘုိင္းနက္ဝက္မွ တစ္ဆင့္ ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စက္ပစၥည္းေပ်ာက္သြားတဲ့အခါ ဘယ္ေနရာမွ ရွာရမယ္ဆုိတာကို သိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြ ေပ်ာက္သြားရင္လည္း ၎တုိ႔ရဲ႕ Spple စက္ပစၥည္းမွ တစ္ဆင့္ ေျခရာခံႏုိင္မွာျဖစ္သလို သင့္ကေလးေတြကို မသြားေစလုိတဲ့ ေနရာရွိရင္လည္း အခ်ိန္မီသိႏုိင္ပါတယ္။ ပုိၿပီး အသံုးဝင္တဲ့ တစ္ခ်က္ကေတာ့ Find My iPhone ဟာ သင့္ရဲ႕ iPad အား တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ခုိးယူဖုိ႔ ႀကံစည္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပါတယ္။ အခုိးခံလုိက္တာနဲပ အေဝးမွ iPad အား lock ခ်ႏုိ္င္သလုိ အထဲမွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိလည္း ပိတ္ခ်ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခုိးယူသူကို သင့္ရဲ႕ ကိုင္ပုိင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မရရွိႏုိင္ခင္ ရွင္းလင္းပစ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သင္ရဲ႕ Apple ID မရွိဘဲ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို မသံုးစြဲႏုိင္ပါဘူး။ ၎ Apple ID မွ တစ္ဆင့္ iCloud နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာပါ။ သင့္ရဲ႕ iCloud ကို Find My Mac အျဖစ္လည္း သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ App ကို ဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ Mac ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ Apple မုိဘိုင္းပစၥည္းေတြ ဘယ္ေရာက္ေနတယ္ ဆုိတာကို တူညီတဲ့ Apple ID တစ္ခုတည္း သံုးစြဲေနသေရြ႕ ေတြ႕ရွိရမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ မိသားစုထဲမွာ ရွိတဲ့သူေတြအားလံုးနဲ႔ Apple ID အေကာင့္တစ္ခုတည္း မွ်ေဝသံုးစြဲရျခင္းမွာ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သင့္ရဲ႕ စက္ပစၥည္းေပၚမွာရွိတဲ့ အရာမွန္သမွ် အျခားသူေတြမွာလည္း ရွိေနမွာပါပဲ။ ၎တုိ႔ အခ်က္အလက္ထဲမွ သီခ်င္းမ်ား၊ ႏုတ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္မႈ စာရင္းနဲ႔ အျခားအျခားေသာ အရာေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါဟာ မိသားစုအတြင္းမွာ မလႊဲမေရွာင္သူ ျပႆာနာျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။
သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ေတြကုိ အျခားမိသားစုဝင္ တစ္ေယာက္က ၾကည့္႐ႈတာကုိလည္း ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ Apple ID ေတြ ခြဲျခားသံုးစြဲဖုိ႔ပါ။ iTunes အတြက္ အေကာင့္တစ္ခု၊ iCloud အတြက္တစ္ခု အသံုးျပဳၿပီး iCloud ေပၚမွာ သီးသန္႔ backup ျပဳလုပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ မိသားစုထဲက Apple စက္ပစၥည္းကုိ မသံုးဘဲ Android သံုးသူေတြအတြက္လည္း Life 360 လုိ App မ်ဳိးနဲ႔ ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။ Find My iPhone မွ သင့္ရဲ႕ iPhone Screen ပိတ္သြားတုိင္း အေဝးကေန Lock ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ setting ထဲမွာလည္း Unlock ျပဳလုပ္ခါနီးတိုင္း ဂဏန္း ၄ လံုး ပါဝင္တဲ့ Passcode ကို ႐ိုက္သြင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ပက္စ္ဝက္ အမွားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ႐ုိက္သြင္းေနမယ္ဆုိရင္ အထဲမွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအားလံုး အလုိအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမွာပါ။ ဒါဟာ အခ်က္အလက္ေတြ အားလံုး မေပါက္ၾကားဖို႔ ထိန္းသိမ္းတဲ့ နည္းတစ္ခုပါပဲ။
တကယ္လုိ႔ ကေလးငယ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း Passcode ကို မိမိတစ္ဦးတည္း သိရွိျခင္းျဖင့္ မည္သူမွ် မရွိတဲ့အခါမွာ ကေလးငယ္က iPad ကုိ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေအာင္ တားဆီးထားႏုိင္ပါတယ္။ Apple ဟာ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းမႈကို အလြန္ဦးစားေပးပါတယ္။ Setting ထဲမွာ Privacy Tab တစ္ခုရွိၿပီး သင့္ရဲ႕ App န႔ဲ ဆုိရွယ္နက္ဝက္ အေကာင့္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္တယ္။ App တစ္ခုမွ သင့္ရဲ႕ Facebook ထဲကိုဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတုိင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လာေရာက္ ေတာင္းခံမွာပါ။ ယခုအခါ iOS ထဲမွာ တစ္ပါတည္း ပါဝင္လာေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေတာ့ လုိအပ္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိင္းမွာ မိမိရဲ႕ ဆုိရွယ္နက္ဝက္အေကာင့္ကို အသံုးျပဳခြင့္ဟာ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ေပးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျငင္းဆန္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း Download ဆြဲၿပီးသား App ဟာ ပ်က္စီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားစုဟာ ဆုိရွယ္နက္ဝက္မ်ားေပၚမွာ ေဝမွ်ျခင္းမျပဳဖုိ႔ ပိတ္ပင္ထားရင္လညး္ လံုၿခံဳစြာ ဆက္လက္ သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပးတာက လံုၿခံဳမႈအတြက္ ပိုမုိစိတ္ခ်ရပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ Setting ထဲကို ျပန္သြားရင္ ဆုိရွယ္အေကာင့္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အရာေတြကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ျပန္ပိတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ App ေတြဟာ ဓါတ္ပံုေတြထားရာကို ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ Screen Shot အစရွိတာေတြကို ထည့္သြင္းေပးေလ့ ရွိေမပမယ့္ Setting ထဲမွာ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ပိတ္ပင္ ထားလို႔လည္း ရပါတယ္။ Facebook နဲ႔ Twitter တုိ႔ဟာလည္း အလားတူျဖစ္ၿပီး ဘယ္ App ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္ ဆိုတာကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သလုိ ဆုိရွယ္အေကာင့္ေတြနဲ႔ တစ္ပါတည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္စြမ္း ပါဝင္လာတာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အေကာင့္နဲ႔အတူ ထပ္မံ Log in ျပဳလုပ္စရာမလိုဘဲ တစ္ပါတည္း သံုးစြဲႏုိင္တာေၾကာင့္ ပိုလြယ္ကူလာပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ေနထုိင္ဂ႐ုစိုက္မႈဟာလည္း မုိဘုိင္းစက္ပစၥည္း တစ္လံုးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ သင္သိၿပီးသား အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မိမိရဲ႕ မုိဘုိင္းဖုန္းစက္ ေပ်ာက္ဆံုးမသြားဖုိ႔ အေရးပါတယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရမွာပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ ဘယ္ေနရာမွာမွ မထားခဲ့ဖုိ႔၊ Lock ျပဳလုပ္ထားရင္ေတာင္ ကုိယ္ပိုင္ကားအစရွိတဲ့ ေနရာထဲမွာ မထားခဲ့ဖုိ႔၊ အလုပ္ခြင္၊ မိတ္ေဆြအိမ္မ်ားမွာ အလြယ္တကူ ခ်မထားပစ္ခဲ့ဖုိ႔ အစရွိတာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနရာအႏွံ႔ကို သယ္ယူသြားႏုိင္လို႔လည္း မုိဘုိင္းစက္ပစၥည္းလုိ႔ ေခၚတာပါ။ မိမိရဲ႕ iPad ဟာ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာခဲ့ျခင္းကာသာ အလံုၿခံဳဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းသို႔ iPad ယူေဆာင္သြားတာဟာလည္း ေပ်ာက္ဆံုးႏုိင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးငယ္မ်ား အသံုးမျပဳသင့္တဲ့ အရာေတြကိုလည္း Passcode ခံၿပီး ကာကြယ္ထားသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ထဲကို ဝင္ေရာက္ေနထုိင္လာရၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။
iPad နဲ႔ အျခား Tablet ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ကမ႓ာငယ္ထဲကို တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံမွစတင္ၿပီး လံုၿခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏုိင္ဖုိ႔ကို ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ေရး Data ေတြဟာ တစ္ျခားလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ကို မေရာက္ရွိေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ လုိအပ္တဲ့ ကာကြယ္မႈ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ စိတ္ညစ္စရာ မလုိဘဲ အသစ္ထြက္လာတဲ့ နည္းပညာတုိင္းကို ထိေတြ႕ႏိုင္ၿပီး သယ္ယူရင္းနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref & Credit to Mobile Guide Journal

No comments:

Post a Comment

Saturday, March 9, 2013

သင့္ရဲ႕ iPad ဘယ္ေလာက္ လုံျခဳစိတ္ခ်ရၿပီလဲiPad တစ္လံုး မဝယ္ယူခင္ သူရဲ႕ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ ဝယ္ယူၿပီးမွ ထပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး ပုိမုိတုိးျမႇင့္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ကို စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ မုိးဘုိင္းစက္ပစၥည္းတစ္ခုေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္ေတြကုိ မသိေစခ်င္သူရဲ႕ လက္ထဲကုိ မေပါက္ၾကားသင့္ပါဘူး။ မုိဘုိင္းစက္ပစၥည္းေတြအတြက္ အစုိးရိမ္ရဆံုး အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၎ဟာအလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ iPad ကုိ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးကိုမဆုိ ယူေဆာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဆက္သြယ္မႈေတြ၊ ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ေနရာအႏွံသို႔ သယ္ေဆာင္သြားတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ မိမိရဲ႕ iPad ကို ကေလးငယ္မ်ားက သံုးစြဲမယ္ဆုိရင္ ပိုလို႔ေတာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြ မသံုးစြဲေစလုိတဲ့ အရာေတြ iPad ေပၚမွာ ရွိေနႏုိင္႐ံုသာမက အလြယ္တကူ အင္တာနက္ကိုလည္း သံုးစြဲႏုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
၎တုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းကို ယူေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္လည္း သင္ယူမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့ Tools ေတြကို လံုေလာက္ေအာင္ ထည့္သြင္းၿပီးသား ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ iPad ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳမႈနဲ႔ မိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ အျခားသူမ်ားထံသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း ရွိ၊ မရွိဟာ သံုးစြဲသူကုိယ္တုိင္ ေျဖဆုိရမယ့္ ေမးခြန္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ သင့္အတြက္ အကူအညီပုိရလာႏုိင္ပါတယ္။ ပထမဆံုး လံုၿခံဳမႈအတြက္ ျပဳလုပ္ရမွာကေတာ့ Apple ID တစ္ခုပါပဲ။ သင့္မွာ iPad အသံုးျပဳဖုိ႔ Apple ID တစ္ခုဟာ အစေပါင္းမ်ားစြာ ကြာျခားအသံုးဝင္ပါတယ္။ အမ်ားစုရဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုက Apple ဟာ ၎ရဲ႕ ID မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ျပဳမႈလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ေျခရာခံလုိက္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့ဘက္က မဟုတ္ဘဲ အသံုးဝင္မယ့္ ဘက္ကျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ Apple ID ဟာ Mobile စက္ပစၥည္း ေပ်ာက္ရွတာကအစ အႀကိဳက္ဆံုး အယ္လ္ဘမ္ေတြကို Download ဆြဲဖို႔ အသိေပးထားတာအဆံုး အလြန္အသံုးဝင္ပါတယ္။ Apple ID မွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳျခင္းဟာ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေလာက္တဲ့ အရာမ်ားကို ၫႊန္းဆုိျခင္း၊ Apple မွ ဝယ္ယူမႈ ပိုမုိလြယ္ကူေစျခင္းနဲ႔ အရာဝတၳဳမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ဖို႔ အကူအညီေပးတယ္။ Apple ID တစ္ခုရရွိဖုိ႔ သင္လိုအပ္တာကေတာ့ Email တစ္ခုန႔ဲ Password တစ္ခုသာပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီ Email မွ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမွာ စိုးရိမ္ရင္ေတာ့ Apple ID ဖြင့္ဖုိ႔အတြက္ သက္သက္ အခမဲ့ gmail တစ္ခုကို ဖြင့္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ကေလးငယ္ေတြ အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္လည္း Setting ပုိမုိ ခ်ိန္ညိႇရ လြယ္ကူေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Email Account မွ တစ္ဆင့္ Apple ID တစ္ခုလံုးအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာပါ။
သင့္မွာ Apple ID တစ္ခုရွိလာတာနဲ႔ iPad ေပၚမွာ မရွိမျဖစ္ တက္ထားရမွာကေတာ့ Find My iPhone ပါပဲ။ iPhone လုိ႔ ဆုိေပမယ့္ ဒီ App ဟာ သင့္ရဲ႕ Apple ID ကုိ အသံုးျပဳထားတဲ့ စက္တုိင္း ေျခရာခံေစ႐ံုနဲ႔ မိမိမုိဘုိင္း စက္ပစၥည္းရဲ႕ လံုၿခံဳမႈကို ႏွစ္ဆ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က GPS မွ တစ္ဆင့္ သင့္ရဲ႕ မုိဘုိင္းစက္ကုိ ေျခရာခံ႐ံုသာမက မိသားစုတြင္းမွာရွိတဲ့ Apple မုိဘုိင္း စက္အားလံုးကုိလည္း Wifi သို႔မဟုတ္ မုိဘုိင္းနက္ဝက္မွ တစ္ဆင့္ ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စက္ပစၥည္းေပ်ာက္သြားတဲ့အခါ ဘယ္ေနရာမွ ရွာရမယ္ဆုိတာကို သိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြ ေပ်ာက္သြားရင္လည္း ၎တုိ႔ရဲ႕ Spple စက္ပစၥည္းမွ တစ္ဆင့္ ေျခရာခံႏုိင္မွာျဖစ္သလို သင့္ကေလးေတြကို မသြားေစလုိတဲ့ ေနရာရွိရင္လည္း အခ်ိန္မီသိႏုိင္ပါတယ္။ ပုိၿပီး အသံုးဝင္တဲ့ တစ္ခ်က္ကေတာ့ Find My iPhone ဟာ သင့္ရဲ႕ iPad အား တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ခုိးယူဖုိ႔ ႀကံစည္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပါတယ္။ အခုိးခံလုိက္တာနဲပ အေဝးမွ iPad အား lock ခ်ႏုိ္င္သလုိ အထဲမွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိလည္း ပိတ္ခ်ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခုိးယူသူကို သင့္ရဲ႕ ကိုင္ပုိင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မရရွိႏုိင္ခင္ ရွင္းလင္းပစ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သင္ရဲ႕ Apple ID မရွိဘဲ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို မသံုးစြဲႏုိင္ပါဘူး။ ၎ Apple ID မွ တစ္ဆင့္ iCloud နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာပါ။ သင့္ရဲ႕ iCloud ကို Find My Mac အျဖစ္လည္း သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ App ကို ဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ Mac ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ Apple မုိဘိုင္းပစၥည္းေတြ ဘယ္ေရာက္ေနတယ္ ဆုိတာကို တူညီတဲ့ Apple ID တစ္ခုတည္း သံုးစြဲေနသေရြ႕ ေတြ႕ရွိရမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ မိသားစုထဲမွာ ရွိတဲ့သူေတြအားလံုးနဲ႔ Apple ID အေကာင့္တစ္ခုတည္း မွ်ေဝသံုးစြဲရျခင္းမွာ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သင့္ရဲ႕ စက္ပစၥည္းေပၚမွာရွိတဲ့ အရာမွန္သမွ် အျခားသူေတြမွာလည္း ရွိေနမွာပါပဲ။ ၎တုိ႔ အခ်က္အလက္ထဲမွ သီခ်င္းမ်ား၊ ႏုတ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္မႈ စာရင္းနဲ႔ အျခားအျခားေသာ အရာေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါဟာ မိသားစုအတြင္းမွာ မလႊဲမေရွာင္သူ ျပႆာနာျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။
သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ေတြကုိ အျခားမိသားစုဝင္ တစ္ေယာက္က ၾကည့္႐ႈတာကုိလည္း ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ Apple ID ေတြ ခြဲျခားသံုးစြဲဖုိ႔ပါ။ iTunes အတြက္ အေကာင့္တစ္ခု၊ iCloud အတြက္တစ္ခု အသံုးျပဳၿပီး iCloud ေပၚမွာ သီးသန္႔ backup ျပဳလုပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ မိသားစုထဲက Apple စက္ပစၥည္းကုိ မသံုးဘဲ Android သံုးသူေတြအတြက္လည္း Life 360 လုိ App မ်ဳိးနဲ႔ ေျခရာခံႏုိင္ပါတယ္။ Find My iPhone မွ သင့္ရဲ႕ iPhone Screen ပိတ္သြားတုိင္း အေဝးကေန Lock ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ setting ထဲမွာလည္း Unlock ျပဳလုပ္ခါနီးတိုင္း ဂဏန္း ၄ လံုး ပါဝင္တဲ့ Passcode ကို ႐ိုက္သြင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ပက္စ္ဝက္ အမွားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ႐ုိက္သြင္းေနမယ္ဆုိရင္ အထဲမွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအားလံုး အလုိအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမွာပါ။ ဒါဟာ အခ်က္အလက္ေတြ အားလံုး မေပါက္ၾကားဖို႔ ထိန္းသိမ္းတဲ့ နည္းတစ္ခုပါပဲ။
တကယ္လုိ႔ ကေလးငယ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း Passcode ကို မိမိတစ္ဦးတည္း သိရွိျခင္းျဖင့္ မည္သူမွ် မရွိတဲ့အခါမွာ ကေလးငယ္က iPad ကုိ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေအာင္ တားဆီးထားႏုိင္ပါတယ္။ Apple ဟာ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းမႈကို အလြန္ဦးစားေပးပါတယ္။ Setting ထဲမွာ Privacy Tab တစ္ခုရွိၿပီး သင့္ရဲ႕ App န႔ဲ ဆုိရွယ္နက္ဝက္ အေကာင့္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္တယ္။ App တစ္ခုမွ သင့္ရဲ႕ Facebook ထဲကိုဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတုိင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လာေရာက္ ေတာင္းခံမွာပါ။ ယခုအခါ iOS ထဲမွာ တစ္ပါတည္း ပါဝင္လာေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေတာ့ လုိအပ္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိင္းမွာ မိမိရဲ႕ ဆုိရွယ္နက္ဝက္အေကာင့္ကို အသံုးျပဳခြင့္ဟာ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ေပးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျငင္းဆန္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း Download ဆြဲၿပီးသား App ဟာ ပ်က္စီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားစုဟာ ဆုိရွယ္နက္ဝက္မ်ားေပၚမွာ ေဝမွ်ျခင္းမျပဳဖုိ႔ ပိတ္ပင္ထားရင္လညး္ လံုၿခံဳစြာ ဆက္လက္ သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပးတာက လံုၿခံဳမႈအတြက္ ပိုမုိစိတ္ခ်ရပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ Setting ထဲကို ျပန္သြားရင္ ဆုိရွယ္အေကာင့္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အရာေတြကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ျပန္ပိတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ App ေတြဟာ ဓါတ္ပံုေတြထားရာကို ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ Screen Shot အစရွိတာေတြကို ထည့္သြင္းေပးေလ့ ရွိေမပမယ့္ Setting ထဲမွာ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ပိတ္ပင္ ထားလို႔လည္း ရပါတယ္။ Facebook နဲ႔ Twitter တုိ႔ဟာလည္း အလားတူျဖစ္ၿပီး ဘယ္ App ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္ ဆိုတာကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သလုိ ဆုိရွယ္အေကာင့္ေတြနဲ႔ တစ္ပါတည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္စြမ္း ပါဝင္လာတာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အေကာင့္နဲ႔အတူ ထပ္မံ Log in ျပဳလုပ္စရာမလိုဘဲ တစ္ပါတည္း သံုးစြဲႏုိင္တာေၾကာင့္ ပိုလြယ္ကူလာပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ေနထုိင္ဂ႐ုစိုက္မႈဟာလည္း မုိဘုိင္းစက္ပစၥည္း တစ္လံုးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ သင္သိၿပီးသား အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မိမိရဲ႕ မုိဘုိင္းဖုန္းစက္ ေပ်ာက္ဆံုးမသြားဖုိ႔ အေရးပါတယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရမွာပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ ဘယ္ေနရာမွာမွ မထားခဲ့ဖုိ႔၊ Lock ျပဳလုပ္ထားရင္ေတာင္ ကုိယ္ပိုင္ကားအစရွိတဲ့ ေနရာထဲမွာ မထားခဲ့ဖုိ႔၊ အလုပ္ခြင္၊ မိတ္ေဆြအိမ္မ်ားမွာ အလြယ္တကူ ခ်မထားပစ္ခဲ့ဖုိ႔ အစရွိတာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနရာအႏွံ႔ကို သယ္ယူသြားႏုိင္လို႔လည္း မုိဘုိင္းစက္ပစၥည္းလုိ႔ ေခၚတာပါ။ မိမိရဲ႕ iPad ဟာ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာခဲ့ျခင္းကာသာ အလံုၿခံဳဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းသို႔ iPad ယူေဆာင္သြားတာဟာလည္း ေပ်ာက္ဆံုးႏုိင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးငယ္မ်ား အသံုးမျပဳသင့္တဲ့ အရာေတြကိုလည္း Passcode ခံၿပီး ကာကြယ္ထားသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ထဲကို ဝင္ေရာက္ေနထုိင္လာရၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။
iPad နဲ႔ အျခား Tablet ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ကမ႓ာငယ္ထဲကို တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံမွစတင္ၿပီး လံုၿခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏုိင္ဖုိ႔ကို ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ေရး Data ေတြဟာ တစ္ျခားလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ကို မေရာက္ရွိေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ လုိအပ္တဲ့ ကာကြယ္မႈ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ စိတ္ညစ္စရာ မလုိဘဲ အသစ္ထြက္လာတဲ့ နည္းပညာတုိင္းကို ထိေတြ႕ႏိုင္ၿပီး သယ္ယူရင္းနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref & Credit to Mobile Guide Journal

No comments:

Post a Comment